AID-studiet

Formålet med studiet var at undersøge om en opsøgende indsats med fokus på problemløsning og støtte/ledsagelse til efterbehandling blandt mennesker med nyligt selvmordsforsøg kunne reducere antallet af efterfølgende selvmordsforsøg efter et år. Metoden var et randomiseret, klinisk, interventionsstudie (n=243), hvor de intervenerende kontakter (8-10) i et halvt år bestod af hjemmebesøg med støttende samtaler, samt ledsagelse til alle former for efterbehandling (egen læge, alkoholenheden, somatisk samt psykiatrisk behandling/udredning, social forvaltning o.l.) samt kriseplaner, pårørendesamarbejde samt akut kriseintervention. Undersøgelsesperioden var 2007-2010.
Resultater i begge grupper havde 17% et nyt selvmordsforsøg indenfor et år. Der var heller ingen forskel imellem de to grupper på sundheds- eller sociale ydelser.
Konklusion Opsøgende indsats efter selvmordsforsøg var ikke bedre til at forebygge efterfølgende selvmordsforsøg sammenlignet med standard behandling, som er af høj kvalitet i Danmark pga. nationale Selvmordsforebyggende klinikker.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00700089

DRISP: Britt Morthorst

Samarbejdspartner:

 • Interessenter inden for sundheds- og socialsektoren i Region Hovedstaden.

WHO medieguidelines

Formidling af selvmordsadfærd kan have en gavnlig såvel som en skadelig virkning. Dramatiske og sensationelle beskrivelser kan lede til øget selvmordsadfærd i befolkningen, mens en objektiv beskrivelse med fokus på, hvor man kan søge hjælp, kan være forebyggende. WHO har i samarbejde med internationale eksperter udarbejdet en medieguideline med anbefalinger til, hvorledes man bør omtale/formidle selvmord i både digitale og skrevne medier.

DRISP: Britt Morthorst

Samarbejdspartner:

 • Sundhedsstyrelsen

Psykosocial samtaleterapi i de selvmordsforebyggende klinikker

Selvmordsforsøg er forbundet med en øget risiko for videre selvmordshandlinger, og der er et stort behov for at udvikle effektive behandlinger. I dette studie blev det undersøgt om den psykosocial samtaleterapi som tilbydes i de selvmordsforebyggende klinikker virker. Analyserne fra studiet viste at personer som havde modtaget behandling efter selvmordsforsøg havde en lavere risiko for at gentage handlingen samt at dø over de efterfølgende 5år. På langt sigt var behandlingen også forbundet med en lavere risiko for selvmord.
Studiet er publiceret i Lancet Psychiatry og Psychological Medicine.
Projektet modtog støtte fra Psykiatrisk Forskningsfond i Region H, Psykiatrisk Forskningsfond i Region Syddanmark, Helsefonden, Region H’s Strategiske Forskningsfond.

Projektet i medierne

Information
TV2
Politiken 
Kristeligt Dagblad 
Jyllandsposten
DR

Udenlandsk
New York Times
BBC
The Washington Post
Bloomberg News 

DRISP: Annette Erlangsen & Merete Nordentoft

Samarbejdspartner:

 • Elizabeth A Stuart, Department of Biostatistics, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA
 • Ping Qin, National Centre for Suicide Research and Prevention, University of Oslo, Oslo, Norway
 • Elsebeth Stenager, Department of Psychiatry, University of Southern Denmark, Odense, Region of Southern Denmark, Denmark
 • Leaders of the Danish Suicide Prevention Clinics

MINPLAN – et selvhjælpsredskab til personer i krise

Personer som har haft et selvmordsforsøg har en markant højere risiko for gentagne selvmordshandlinger. En af de anbefalede tiltag er en kriseplan. MINPLAN er udviklet som et selvhjælpsredskab til personer i krise. Dette forskningsprojekt består af: 1) en kvalitativt brugerinvolverende videreudvikling af MINPLAN, 2) et randomiseret studie af MINPLANs evne til at reducere selvmordstanker blandt brugere, 3) en brugerfokuseret evaluering af MINPLAN for at identificere barrierer og faciliteter for implementering. RCT-delen ble indledt i 2019 og forventes færdiggjort i 2021. Projektet har modtaget støtte fra TRYG Fonden..

DRISP: Charlotte Mühlmann Jette Louise S. Larsen, Kate Andreasson Aamund, Annette Erlangsen

Samarbejdspartner:

 • Hanne Frandsen, Psykiatrisk Center København, Region H
 • Niels Buus, Mental Health Nursing, Sydney Nursing School, University of Sydney, Australien

Efterladte efter selvmord: psykologiske mekanismer

At miste en nærtstående person til selvmord kan være en belastende og traumatisk oplevelse, og studier viser at efterladte efter selvmord selv har en øget risiko for stress-relaterede sygdomme og selvmordshandlinger. For at finde frem til hvor stor en byrde at selvmord udgøre blandt personer som selv er blevet efterladt efter selvmord udførte forskere ved DRISP et forskningsprojekt sammen med internationale forskere.


Studiet undersøgte registerdata over 32.248 individer bosat i Danmark og som var døde af selvmord i Danmark mellem 1980 og 2016 samt identificerede deres pårørende i form af forældre, børn, søskende og partnere.

Det at have mistet en nærtstående til selvmord var forbundet med en 2,8 gange højere risiko for selvmord sammenlignet med personer, der ikke har mistet en nærtstående. Studiet viste også at 0,69% af alle selvmord i Danmark ville kunne forebygges, hvis man kunne adressere alle faktorer der øger selvmords risiko blandt pårørende til personer der er døde af selvmord. Dette svarer til 60% af selvmord blandt efterladte efter selvmord.

Efterladte efter selvmord har en øget risiko for selv at udvikle selvmordsadfærd, og selvom disse selvmord kun udgør en relativ lille andel af det samlede antal selvmord, så er det vigtigt at yde støtte til denne gruppe.

Projektet har modtaget støtte fra American Foundation for Suicide Prevention


Link til artiklen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.13493

DRISP: Annette Erlangsen

Samarbejdspartner:

 • Dr Alexandra Pitman, Senior Clinical Lecturer, UCL Division of Psychiatry (projektansvarlig)
 • Dr Gemma Lewis, Research Associate in Psychiatric Epidemiology, UCL Division of Psychiatry
 • Professor Julie Cerel, Professor, College of Social Work, University of Kentucky


Autisme-relaterede sygdomme og selvmordshandlinger

Omkring 1% af befolkningen lider af autisme-relaterede sygdomme. Disse begynder ofte i barndommen og påvirker barnets opvækst samt socialisering. Der vides ikke meget om hvilke forhold er forbundet med højere risiko for selvmordshandlinger i denne gruppe.

I et forskningsprojekt søgte DRISP, i samarbejde med internationale forskere, at identificere sociale og sygdoms-relaterede prædiktorer for selvmordshandlinger blandt personer med autisme.

Danske registerdata, dækkende hele den danske befolkning (6,559,266 personer) i perioden 1995 – 2016, indgik i analyserne. Resultaterne viste at personer med autisme-relaterede sygdomme havde en mere end 3 gange så høj forekomst af både selvmordsforsøg og selvmord som personer uden disse sygdomme. Den øgede forekomst af selvmordshandlinger blandt personer med autisme- kunne observeres på tværs af alle aldersgrupper.

Personer med autisme og psykiatriske sygdomme viste sig at have en markant øget risiko, idet denne gruppe udgjorde 90% af den persongruppe med selvmordsforsøg eller selvmord. Resultaterne peger således på en personer med autisme og psykiske sygdomme som klar målgruppe for selvmordsforebyggende indsatser.

Projektet har modtaget støtte fra Helsefonden.

Link til artiklen: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774853

DRISP: Annette Erlangsen, Cecilie Aalling, Merete Nordentoft

Samarbejdspartner:

 • Kairi Kõlves, Australian Institute for Suicide Research and Prevention, Griffith University, Brisbane, Australia
 • Stephen James Wood, University of Melbourne, Melbourne, Australia

Opkaldsvolumen til Livslinien

Det vurderes at mellem 50-60% af personer, der ringer til telefonrådgivning for selvmordsforebyggelse, befinder sig i en akut krise, og op til 56% angiver et tidligere selvmordsforsøg. Det er således vigtigt at besvare disse opkald.

Herhjemme besvarer Livsliniens frivillige rådgivere mere end 14.000 opringninger årligt, men alligevel er der et stort antal opkald som forbliver ubesvarede. DRISP samarbejder med Livslinien i et igangværende forskningsprojekt om at undersøge hvor stor en andel af opringningerne til Livslinien som bliver besvaret samt hvilke tidspunkter på dagen at Livslinien oplever spidsbelastninger.


I et første forskningsprojekt er mængden af opkald og karakteristik af de personer, der ringede til Livslinien, blevet undersøgt. Data over alle besvarede opkald til Livslinien i perioden 2018-2019 blev analyseret. Datamaterialet bestod af optegnelser som Livsliniens rådgivere foretager ved hver udført rådgivning og indeholder bl.a. sociodemografiske oplysninger samt en vurdering af personens selvmordsrisiko.

I den 2-årige periode blev der i alt besvaret 42,393 opkald. I mere end halvdelen af alle opringninger blev personen, der søgte rådgivning, vurderet til at være i risiko for selvmord – og i 37% af alle opkald blev personen vurderet til at være i høj risiko for selvmord.

Studiet viste desuden at kvinder, yngre personer, dem som have en historie med tidligere selvmordsforsøg samt dem som rapporterede problemer relateret til selvskade, psykiske lidelser, seksuelle overgreb, stofmisbrug og fysiske helbredsproblemer som var i risikogruppen for selvmord, som vurderet af rådgivere.

Link til artikel: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13811118.2022.2084005 Projektet har modtaget støtte fra Partnerskabet for selvmordsforebyggelse, Sundhedsstyrelsen

DRISP: Annette Erlangsen

Partner

 • Livslinien

Efterladte efter selvmord og pårørende til selvmordsforsøg: hvor mange får hjælp?

Hvert år sker der ca. 600 selvmord og 11.000 selvmordsforsøg i Danmark. Hver eneste selvmord rammer dem som står tilbage som efterladte dybt. I Danmark varetages den specialiserede støtte til efterladte generelt af frivilligorganisationer og det er uklart hvor mange får hjælp.

I samarbejde med frivilligorganisation NEFOS udførte DRISP et studie for at kortlægge hvor mange efterladte, der modtog hjælp. Data fra NEFOS’s brugerdatabase over årene 2012-2018 blev analyseret med hensyn til alder, køn, relation, tid siden tab, kommune og kørselsafstand til nærmeste NEFOS  rådgivningssted.

I den undersøgte periode søgte 1,268 efterladte til selvmord hjælp hos NEFOS. Hovedparten af de efterladte (81%) havde mistet en partner, forældre, barn eller søskende. Blandt de efterladte som søgte hjælp var 71% kvinder. På landsplan var der 5,5 efterladte personer per 100.000 indbyggere der årligt søgte hjælp hos NEFOS. Jo tættere den efterladtes bopæl var på en NEFOS rådgivningssted, desto flere kontaktede NEFOS; for hver 10km ekstra afstand til en NEFOS rådgivningssted faldt sandsynligheden for at benytte sig af deres tilbud med 15%. På baggrund af tal fra den region, hvor der findes flest rådgivningssteder, ville 6 efterladte per 10 selvmordsdødsfald søge støtte hos NEFOS.
Undersøgelsen viste, at geografisk nærhed til et rådgivningssted var et vigtigt kriterium for at efterladte søgte rådgivning hos NEFOS. Resultaterne peger også på, at der synes at være mangel på støtte i nogle dele af landet. Det er sandsynligt, at mere end 0,6 personer pr. selvmord ville søge rådgivning fra frivillige organisationer som NEFOS, hvis tjenesten var tilgængelige inden for kort køredistance.

Link til artikel: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13811118.2021.1903636


Projektet modtog støtte fra Partnerskabet for Selvmordsforebyggelse, Sundhedsstyrelsen.

DRISP: Anne Ranning, Annette Erlangsen, Trine Madsen Merete Nordentoft

Samarbejdspartner

 • Karine Hvidkjaer, medicinstuderende ved Københavns Universitet
 • Elene Fleischer, PhD Netværk for selvmordsramte (NEFOS)
 • Jens Peter Eckardt,chefanalytiker, Bedre Psykiatri
 • David Gunnell, Professor, University of Bristol

Selvmordsrate på personer i fængsel i Norden, 1999-2016 

International forskning viser en øget selvmordsrate blandt personer i fængsel. Tidligere studier har ikke taget højde for forskelle alderssammensætningen mellem indsatte og den generelle befolkning. Formålet med studiet er at undersøge om der er en overdødelighed pga. selvmord blandt personer i fængsel end i den Danmark, Norge og Island. Det er vigtigt at sikre de sociale forhold omkring fængsling så selvmord kan forebygges.

Resultater fra studiet viser, at mænd i fængsel har en 7 gange højere selvmordsrate sammenlignet med baggrundsbefolkningen. For kvinder er raten 18 gange højere sammenlignet med selvmordsraten for kvinder i Norden generelt. Mellem 2000 til 2016 forekom der i alt 320 selvmord i nordiske fængsler. Samlet set faldt selvmordsraten over den 17-årige periode fra et niveau på 129 i 1999 til 70 selvmord per 100.000 fængslede personer i 2016. Dette fald var mere markant

med det fald man observerede for selvmordsraten for den generelle befolkning i Norden.

Link til studiet

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13811118.2020.1746943

DRISP: Britt Morthorst, Charlotte Mühlmann, Trine Madsen, Merete Nordentoft
og Annette Erlangsen

Samarbejdspartner

 • Lars Mehlum, Professor, National Centre for Suicide Research and Prevention, Institute of Clinical Medicine Oslo, Norway
 • Aiguröur Pàlsson, MD, Unit of Forensic Psychiatry, Iceland
 • Högni Óskarsson, md, Humus inc., Iceland Yngve Hammerlin, MD, Correctional Service of Norway Staff Academy, Norway

Hjernerystelser og hovedskader giver større risiko for selvmord

Jo mere alvorlig en hjernerystelse eller hovedskade er, desto større er risikoen for at dø af selvmord. Selv en mindre hjernerystelse øger risikoen.

Det viser forskning fra DRISP, der netop er offentliggjort i et af de mest velansete videnskabelige tidsskrifter, Journal of the American Medical Association. Se mere på dr.dk, hos TV2 eller her i Politiken. Se nedenstående link.

Større medier
Washington Post
Reuters
ABC News
The Telegraph (britisk medie)

Mindre udenlandske medier
Remo News (australsk medie)
News Locker (britisk medie)
Day and Night News (amerikansk)
Media 1 Group (amerikansk)

Sundhedsfaglige nyhedssites og tidsskrifter
Psychiatrich News (amerikansk)
Eureka Alert (amerikansk)
MD Magazine (amerikansk)
Healio (amerikansk)
Modern Clinician (amerikansk)
Web MD (amerikansk)
Med Page Today (amerikansk)
Drugs.com (amerikansk)
Archy Worldys (amerikansk)
Cheap Knee Braces (amerikansk)
My Daily Beauty Tips (amerikansk)